Regulamin

Regulamin rezerwacji pojazdu na stronie www.Royallcars.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia oraz korzystania z serwisu Royallcars.pl
 2. Administratorem strony Royallcars.pl jest Mateusz Kempczyński Unilux Enterprise, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaliny Jędrusik 5/29, 01-748 Warszawa, NIP: 5252793043, Regon: 383678225,, adres poczty elektronicznej: Royallcars.kontakt@gmail.com, dalej jako Royallcars lub Wypożyczalnia.
 3. Rezerwacja Pojazdu za pośrednictwem strony internetowej następuje po:

1) wypełnieniu formularza rezerwacji dostępnego na stronie Royallcars.pl

2) akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Standardowych Warunków Umowy przez osobę

zamawiającą,

3) akceptacji zamówienia przez Wypożyczalnię. Wypożyczalnia przed akceptacją może

wymagać od Klienta dodatkowych informacji np. danych osobowych, fotokopii dokumentu tożsamości, prawa jazdy, dokonania wpłaty opłaty rezerwacyjnej lub całości opłaty rezerwacyjnej, wpłaty kaucji zabezpieczającej.

4) potwierdzeniu rezerwacji przez Zamawiającego.

 1. Royalcars poinformuje drogą mailową lub telefoniczną, na wskazany w formularzu adres lub

numer telefonu, o akceptacji lub braku akceptacji zamówienia w ciągu 24 godzin od jego

otrzymania.

 1. Jeżeli po akceptacji zamówienia przez Wypożyczalnię Klient dokona jego potwierdzenia

dopiero po upływie 24 godzin, a do tego czasu pojazdy z wybranej klasy nie będą już dostępne, Wypożyczalnia niezwłocznie zaproponuje pojazd z innej klasy lub poinformuje o braku możliwości realizacji zamówienia. Wówczas całość wpłaconych środków przez Klienta jest niezwłocznie zwracana.

 1. Jeżeli po przyjęciu rezerwacji powstaną okoliczności, przez które wynajęcie samochodu uzgodnionej klasy okaże się niemożliwe, Wypożyczalnia dostarczy samochód klasy wyższej, z zastosowaniem identycznej stawki dobowej obowiązującej dla klasy pojazdu, którego dotyczyła rezerwacja. Nie wymaga to osobnego powiadamiania Klienta. Klient ma jednak prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie zgadza się na zmianę klasy pojazdu na inną. Wówczas Wypożyczalnia zwróci całość kwoty wpłaconej przez Najemcę.
 2. Gdy nie ma możliwości zapewnienia Najemcy pojazdu wybranej oraz wyższej klasy, Royalcars niezwłocznie poinformuje o tym fakcie zamawiającego. W takim przypadku Wypożyczalnia odstąpi od Umowy oraz zwróci Najemcy całość wniesionych opłat chyba, że Strony dojdą do porozumienia w sprawie wynajęcia pojazdu innej klasy.
 3. Płatności za wynajem Zamawiający może dokonać po zaakceptowaniu przez Wypożyczalnię złożonego zamówienia:
 4. a) przelewem online, za pośrednictwem portalu transakcyjnego dotpay.pl,
 5. b) kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem portalu transakcyjnego dotpay.pl,
 6. c) przelewem na konto w banku Allior bank: 26 2490 0005 0000 4000 3378 3315
 7. d) kartą płatniczą lub kredytową w momencie odbioru pojazdu,
 8. e) za zgodą Wypożyczalni gotówką w PLN lub inną walutą, po kursie uzgodnionym z

Royalcars.

 1. Zarówno Wypożyczalnia jak i Klient mogą bez podawania przyczyn odstąpić od Umowy

Rezerwacji w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną. Odstąpienie od Umowy Rezerwacji nie jest możliwe po zawarciu Umowy Najmu Pojazdu (najczęściej w momencie przekazania pojazdu Najemcy).

 

 1. Do momentu odbioru pojazdu Klient może anulować Rezerwację Pojazdu za zwrotem odpowiednio:
 2. a) całości opłat wniesionych przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia o anulowaniu rezerwacji, co najmniej na 24 godziny przed uzgodnioną przez Strony datą wydania zamówionego pojazdu.
 3. W przypadku nieodebrania Pojazdu w ciągu 5 godzin od uzgodnionego terminu oraz niepoinformowania Wypożyczalni o anulowaniu Rezerwacji lub o przesunięciu terminu odbioru pojazdu, Rezerwację uważa się za niezrealizowaną. Zamawiający obciążony zostanie w takiej sytuacji równowartością dwóch stawek dobowych zamówionej klasy pojazdu.
 4. Wypożyczalnia zwraca wpłacone przez Najemcę środki do 7 dni roboczych od powstania okoliczności uzasadniających zwrot, np. po odstąpieniu od umowy lub anulowaniu rezerwacji.
 5. Samochód jest podstawiany Klientowi o godzinie oraz w miejsce wskazane przez niego w formularzu zamówienia lub uzgodnionym później.

14.Odbioru samochodu, a tym samym zawarcia Umowy Najmu Pojazdu, może dokonać zamawiający lub osoba wskazana przez niego w procesie rezerwacji i zaakceptowana przez Wypożyczalnię.

 1. Najemcą może zostać tylko osoba, która ma ukończone 18 lat i posiada prawo jazdy uprawniające do poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Reklamacje zawierające dane identyfikacyjne oraz kontaktowe wraz z opisem reklamowanej usługi, należy składać na adres poczty elektronicznej: Royallcars.kontakt@gmail.com. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pocztą elektroniczną na adres e-mail w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Matuesz Kempczyński Unilux Enterprise jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Matuesz Kempczyński Unilux Enterprise.
 4. a) Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę.
 5. b) Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty.
 6. c) Wypełnienie formularza oznacza przetwarzanie przez Nazwa Administratora podanych w formularzu danych osobowych w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.
 7. d) Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.
 8. e) Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania oferty oraz kontaktu w jej sprawie.

 

0